การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศศิธร มั่นเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูศศิธร มั่นเจริญ; อรดี ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูศศิธร มั่นเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรดี ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2558การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาค แม่เหล็กนาโน (Fe3O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ศศิธร มั่นเจริญ; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน (Fe3 O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ศศิธร มั่นเจริญ; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน (Fe3O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ศศิธร มั่นเจริญ; ปิยะพร ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยจันทิมา ปิยะพงษ์; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยจันทิมา ปิยะพงษ์; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทเพือเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งศศิธร มั่นเจริญ; การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทเพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของนน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งศศิธร มั่นเจริญ; การะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในบทเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ร่วมกับห้องเรียนกลับด้านศศิธร มั่นเจริญ; สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศศิธร มั่นเจริญ; จันทิมา ปิยะพงษ์; สุดารัตน์ ไชยศรีหา; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การวิเคราะห์โลหะหนักด้วยขั้วไฟฟ้าอนุภาคนาโนบิสมัทรูปร่างต่าง ๆศศิธร มั่นเจริญ; จุฑามาศ บุญตั้งแต่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสร้างขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสที่ปรับปรุงด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบพอลิเมอร์สำหรับตรวจวัดโลหะอันตรายเพื่อติดตามคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสนศศิธร มั่นเจริญ; ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การแพร่กระจายและผลของโลหะหนักต่อพฤติกรรมการกินและมิญชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) และหอยโข่ง (Pila spp.) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจันทิมา ปิยะพงษ์; ศศิธร มั่นเจริญ; จิรารัช กิตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การแพร่กระจายและผลของโลหะหนักต่อพฤติกรรมการกินและมิญชวิทยาของระบบทางเดินอาหารของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) และหอยโข่ง (Pila spp.) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจันทิมา ปิยะพงษ์; ศศิธร มั่นเจริญ; จิรารัช กิตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556เทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบไหลศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์