กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3669
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Behavioral responeses and heavy metal tolerance of pila spp. (native species) and pomacea canaliculata (invasive alien species) : approaches for controlling invasive aquatic animals in Thailanden
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
ศศิธร มั่นเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หอยโข่ง -- พฤติกรรม
หอยเชอรี่ -- พฤติกรรม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานประสบความสำเร็จในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาจากพฤติกรรมการกินระหว่าง หอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila pesmei) และหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยคาดการณ์ว่าหอยเชอรี่ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานจะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้มากกว่าหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง ในที่นี้สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษคือตะกั่ว (Pb2+) ซึ่งจัดว่าเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบว่าหอยเชอรี่ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานไม่ได้มีความทนทานต่อตะกั่ว (Pb2+) ได้ดีกว่าหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง ผลการศึกษานี้ถูกอภิปรายในแง่ของความเข้มข้นของสารละลาย Pb2+ และการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับผลของโลหะหนักต่อทั้งพฤติกรรมการกินและมิญชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3669
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_159.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น