กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3994
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of heavy metals to monitor environmental quality in the river basin systemin Eastern Economic Corridor (EEC) for sustainable development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศศิธร มั่นเจริญ
จันทิมา ปิยะพงษ์
สุดารัตน์ ไชยศรีหา
เสาวนีย์ เวียงนิล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โลหะหนัก
สิ่งแวดล้อม
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยฯ นี้ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (พ.ศ. 2562) จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ โลหะหนักต่าง ๆ อาทิ ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (total Cr) เหล็ก (Fe) ตะกั่ว (Pb) และแบเรียม (Ba) เป็นต้น รวมทั้งพารามิเตอร์เบื้องต้นอื่น เช่น อุณหภูมิ ความ เป็นกรดเบส ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ค่าของแข็งที่ละลายในน้ำ (total dissolved solid: TDS) และค่าความเค็ม (salinity) เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในระบบลุ่มน้ำ บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณของโลหะหนักดังกล่าวมีค่าไม่ เกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำในภูมิภาคตะวันออกนั้นมีความปลอดภัย หากประชาชนจะนำมาให้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามการหากมีการนำ น้ำดังกล่าวมาใช้ในการบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็น น้ำดิบในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3994
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_146.pdf2.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น