การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แบบอิงตนเองและอิงวัตถุโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์ต่อเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาระบบคลังเสียงดิจิทัลด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของสังคมไทยศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; ธนปพน ภูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมนวดผสมผสานการนวดไทยแบบราชสำนักกับการกดจุดแบบจีนสำหรับผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การฟื้นฟูความจำแบบจำได้ในผู้ป่วยติดสุราโดยใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกด้านร่างกายและจิตใจ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมจิต แดนสีแก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, และอื่นๆ
2564การลดการสูบบุหรี่และความอยากบุหรี่ในวัยรุ่นที่ติดบุหรี่โดยใช้โปรแกรมการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนร่วมกับสติบำบัดสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิชญาภา พิชะยะ, และอื่นๆ
2560การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; กัญญ์รินท์ สีกาศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การเปรียบเทียบผลการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลแอบแตรกโคดเป็นฐาน ระหว่าง เพศ ระดับชั้น และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพูลพงศ์ สุขสว่าง; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อนวัช คงประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบระดับสมาธิตามแนวพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ไทยจำแนกตามระดับพรรษา : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; พระสรณ์สิริ ปชฺชลิโต (โททอง); มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์อุทัยพร ไก่แก้ว; เสรี ชัดแช้ม; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เนตรนภา ปรียาณุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภัทราวดี มากมี; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; สุทิศา ตันติกุลวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภัทราวดี มากมี; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; ศศิธร บัวเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภัทราวดี มากมี; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; ศุภมาศ เพชรสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ดำรงค์ เบญจคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; วสันต์ ฉายรัศมีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเนื้อหาเชิงบวกต่อความจำระยะกลางและความจำระยะยาวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ชูชาติ ศิริปัญจนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัวของผู้มีอาการง่วงนอน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองนรรัตน์ วัฒนมงคล; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; ตรัยย์เดช ชุมเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัวของผู้มีอาการง่วงนอน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองนรรัตน์ วัฒนมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ตรัยย์เดช ชุมเดช, และอื่นๆ
2563อนาคตภาพนักทัศนมาตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)กนก พานทอง; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อัศวิน เสนีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563อนาคตภาพนักทัศนมาตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)กนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัศวิน เสนีชัย, และอื่นๆ