การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วัลลภ ศัพท์พันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดกิจกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยภพ สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การจัดกิจกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยภพ สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในส่วนของกิจกรรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทธนันท์ ประสารกก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี :?bกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวิตตา ภูธนพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน :?bกรณีศึกษาบ้านตีนเป็ด อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรศธรณ์ ขันติพันธุกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555การมีส่วนร่วมในกระบวนการของสภาเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองบ้านบึงวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพรัตน์ ปิ่นสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2548การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545สมโภชน์ อเนกสุข; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัทซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5 สวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลัทธพล ชุมโชติจรัสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2548การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในภาคกลางฝั่งตะวันออกไพฑูรย์ โพธิสว่าง; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2554ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองชลบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อการดำเนินนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนาพร ไพศาลภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเชิงกายภาพตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ววัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งทิวา กวางเต้น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรากานต์ วรยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.
2558ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลีเทศบาลเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; ภัทรกานต์ วรยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษดา เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชกานต์ ปรวีโรทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.
2556ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของงานยานพาหนะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรัช แซมไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะพยาบาลศาสตร์ -- งานบริการยานพาหนะ?xบริการลูกค้า.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ไทย เอ็น โอ เค ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการรถรับ ส่ง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิ ทรานสปอร์ตวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรวัฒน์ ปล้องอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555ความต้องการการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สัจจา นาคยิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.