กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2313
ชื่อเรื่อง: การนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Policy implementation on solid waste management: A case study of local administration in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลลภ ศัพท์พันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การกำจัดขยะ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ บริหารสูงสุด และฝ่ายประจำและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จำนวน 249 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อสำคัญ (Key Informant) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผลการศึกษาพบว่า ระดับการนำนโยบายด้านจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับนำไป ปฏิบัติได้มากและในด้านการปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับนำไปปฏิบัติได้ปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติจากการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์การกับการนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.841, P<.01) ความเข้มของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง This research aim to study the level of policy implementation on solid-waste management of local administrative organizations in Chonburi and to study the relations between the local administrations’ competency factors and policy implementation on the solid – waste management. The sample group in this study includes 249 top administrators, permanent staffs, and officials who responsible for solid waste management in local administrators in Chonburi province. The research instruments consists of questionnaires concerning general information and opinions on the local administrations’ competency in implementating policy on solid waste management, as well as interviews with key informants. Statistical programs are used for data analysis, and content analysis, and content analysis was used for qualitative research. The study reveals a medium level of policy implementation on solid waste management of local administrative organizations as a whole; a high level in terms of carrying out local development plans, and a medium level of carrying out solid waste management projects and activities as identified in the development plans of local administrative organizations. The study also find a linear correlation between organizational competency factors and policy implementation on solid waste management, with statistical significance at .01 (r = 0.841, P<.01). The correlation is found to demonstrate relatively strong linearity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2313
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p259-285.pdf5.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น