กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3246
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลีเทศบาลเมืองชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tourists' opinion on marketing mix for Tha Ruea Phli fish market, Mueang Chon Buri municipality
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลลภ ศัพท์พันธุ์
ภัทรกานต์ วรยศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การตลาด
ตลาดประมงท่าเรือพลี (ชลบุรี) ส่วนประสมทางการตลาด
นักท่องเที่ยว - - ทัศนคติ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นต่อตลาดประมงท่าเรือพลี จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามลักษณะข้อมูลทั่วไปนักท่องเที่ยวที่มีอายุการรับรู้ข่าวสาร สินค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อในตลาดประมงท่าเรือพลีแตกต่างกัน มีความคิดเห้นแตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อาชีพ รายได้ ภูมิภาคที่พักอาศัยพาหนะในการเดินทางมาตลาดท่าเรือพลี ระยะทางในการเดินทางมาตลาดประมงท่าเรือพลี วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตลาดท่าเรือพลี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตลาดประมงท่าเรือพลี ค่าใช้จ่ายในการซื้อของรับประทานอาหารที่ตลาดประมงท่าเรือพลีต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลีเทศบาล ควรจะมีการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มวันจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้จานกระเบื้องแทนการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก มีการประชาสัมพันธ์ตลาดประมงท่าเรือพลีอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณตลาดประมงท่าเรือพลี ปรับปรุงด้านราคาสินค้าในตลาดประมงท่าเรือพลีให้ได้มาตรฐาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3246
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic7n2p293-322.pdf492.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น