การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การทบทวนและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนสกฤติ อิสริยานนท์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; เมทินา อิสริยานนท์; ชัยณรงค์ เครือนวน, และอื่นๆ
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการอธิบายปรากฏการณ์สังคมจากมุมมองตัวแสดงรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558ทุนกับการแต่งงานรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557มโนทัศน์ชนชั้นและทุนของ ปิแอร์ บูร์ดิเออรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555มโนทัศน์ฮาบิตุสกับการแก้ปัญหาทวินิยมโครงสร้างและตัวแสดงรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559วัฒนธรรม ความขัดแย้ง และการเป็นตัวแทนรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นนิยม กับการโหยหาอดีตรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์