กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3235
ชื่อเรื่อง: มโนทัศน์ชนชั้นและทุนของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of relations management and quality of work life among employees in an industries estate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ชนชั้นในสังคม
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
บูร์ดิเออ
ปิแอร์
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ปิแอร์ บูร์ดิเออ นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสได้นำเสนอมดนทัศน์ชนชั้นและทุน เพื่อทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าการดำรงอยู่ของชนชั้น แสดงให้เห็๋นถึงกระบวนการสืบทอดและตำแหน่งแห่งที่ของปัจเจกบุคคลในสนามต่าง ๆ และพื้นที่ทางสังคม อีกทั้งเงื่อนไขของความเป็นชนชั้นและความแตกต่างของปัจเจกบุคคล คือ ทุน ซึ่งทุนที่ปัจเจกบุคคลและชนชั้นครอบครองก็มิได้มีเพียงทุนเศรษฐกิจ แต่มีทุนรูปแบบอื่น ๆ อีกอัน ได้แก่ ทุนวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ์ ซึ่งทุนแต่ละแบบจะมีเงื่อนไขในการได้มา รักษา และสืบทอดแตกต่างกัน การได้มาซึ่งทุนโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องใช้เวลา ทั้งนี้ทุนสามารถเปลี่ยนรูปได้ผ่านการตกลงและยอมรับร่วมกันของผู้คนในสังคม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3235
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bsn3n2p32-53.pdf379.02 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น