กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3247
ชื่อเรื่อง: ทุนกับการแต่งงาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Capital and marriage
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การสมรส
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: พิธีแต่งงานเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่คนสองคนตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งความรักและความใส่ใจที่มีต่อกัน แต่ในความเป็นจริงการแต่งงานอาจเป็นยุทธศาสตร์และเกมที่ผู้ที่มีสถานะทางสังคมและมีตำแหน่งในสนามจำเป็นต้องเล่น จึงเกิดการแต่งงานระหว่างผู้ที่มีสถานะทางสังคม เช่น โดดเด่นไม่ต่างกัน โดยอาจอยู่ในสนามเดียวกันหรือต่างสนามกันก็ได้ ในกรณีที่อยู่สนามเดียวกัน เช่น เป็นเศรษฐีหรือผู้ที่มีความมั่งคั่ง ก็จะทำให้ทุนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หรือต่างสนามที่จะทำให้คู่สมรสได้เพิ่มพูนและเสริมทุนที่ตนเองไม่มีหรือมีน้อยจากสนามของคู่สมรส ขณะเดียวกันก็มีตำแหน่งในอีกสนาม ซึ่งคือสนามของคู่สมรสได้อย่างชอบธรรม การแต่งงานในลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยอยุธยา ยุทธศาสตร์การแต่งงานในลักษณะนี้จึงกลายเป้นสิ่งที่ผู้เล่นอยู่ในสนามกระทำกันอย่างปกติ ลักษณะงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในปัจจุบัน คือสิ่งสะท้อนถึงความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชั้นและการรักษาความโดดเด่นของการมีสถานะในสนามและชนชั้นของตนเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3247
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe3n2p31-54.pdf1.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น