การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 858  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; ปราณี ใช้ฮวดเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559กระบวนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; วรภร มโนพัศธาดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559กระบวนการในการดำเนินงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ศศินันท์ ทิพยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ปัณณภัสร์ ตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดกลยุทธ์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การจัดการขยะชุมชนที่ประสบความสำเร็จ :?bกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; นิสากร วิเวกวินย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; บุญพัฒน์ ธรรมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การจัดการความขัดแย้งด้านที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; วิวัฒน์ ฤทธิมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรบริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราลือชัย วงษ์ทอง; ปิยสุวรรณ ธาราทิพย์มนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซียุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส; พรธิชิต กุลจิตติชลธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; เศกสรรค์ สวนสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2557การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯกฤษฎา นันทเพ็ชร; จุฑาวัฒน์ เพ็งแจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ