การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 315  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กลยุทธ์ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงตามแนวชายแดนไทยประภา นันทวรศิลป์; Ronald A. Markwardt; พัตรา สุนทรฐิติเจริญ; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมี จากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบอนามัย เทศกะทึก; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; วัลลภ ใจดี; สุพรรษา สงฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; วัลลภ ใจดี; สุพรรษา สงฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันเพื่อป้องกันฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; ณัฏยา อัศววรฤทธิ์; วริศรา คงนิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันเพื่อป้องกันฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; ณัฏยา อัศววรฤทธิ์; วริศรา คงนิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพ สุขภาวะ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาด้านสุขภาพในภาคตะวันออกกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ; วรากร เกรียงไกรศักดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การดูแลสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; วสุธร ตันวัฒนกุล; อนัฐฌา ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ววสุธร ตันวัฒนกุล; ณัชชา ฉัตร์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; สิริรัตน์ วงษ์เสมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; ทิฆัมพร สักกะตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; สุนทร หงษ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2542การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยารตีวรรณ อ่อนรัศมี; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; ดนัย บวรเกียรติกุล; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rotruedee Chotigawin., และอื่นๆ
2565การบูรณาการงานบริการวิชาการและนวัตกรรมสาธารณสุขอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพงานเพื่อลดความเสี่ยงของไหล่ในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ณวรา เหล่าวาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงท่าทางการทำงานของพนักงานบรรจุม้วนสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ศรีนวล ตุ้มมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การประยุกต์ใช้โปรแกรม Behavior based safety เพื่อพัฒนาทัศนคติความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานขับรถพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยองปรีณา มีประดิษฐ์; อนามัย เทศกะทึก; ดุษฎี วรรณาหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การประเมินการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbons และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออกของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อรวรรณ แก้วบุญชู; มริสสา กองสมบัติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การประเมินการรับสัมผัสสาร Methyl ethyl ketone ในปัสสาวะและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; สุทธิพัฒน์ ศิริรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์