การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 80  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสมโภชน์ อเนกสุข; วรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ฉัตรชัย สุขสันติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมนักกีฬายูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศนภพร ทัศนัยนา; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์; พูลพงษ์ สุขสว่าง; กฤษณะ บุญประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2564การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษาไพโรจน์ สว่างไพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิงแอนแอโรบิคสำหรับกีฬาฟุตซอลธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ปิติรัฐ คงทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดไพรัตน์ วงษ์นาม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ประกิต พงษ์แสนยาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; สมศักดิ์ ลิลา; นภพร ทัศนัยนา; กิตติวุฒิ อังคะนาวิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวบนพื้นทรายสำหรับนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดสมพร ส่งตระกูล; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัชรินทร์ ปานอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยเชิงจิตวิทยาในกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สโรชา ตันติไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2565การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตนในการเดิน วิ่งต่อ ระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวลกาย ของผู้สูงอายุอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์; เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ; จุฬาภรณ์ โสตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกาย ค่าดัชนีความสูงของโค้งฝ่าเท้า และการทรงตัวในผู้สูงอายุกวีญา สินธารา; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; อรวีย์ อิงคเตชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2558การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; วัลลภ ใจดี; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมพร ส่งตระกูล; สุรีพร อนุศาสนนันท์; วิวรรธน์ จำปาอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา