การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราดเทียนชัย ศศิศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิตางศ์ เจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
2557การดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีชัยณรงค์ ศรีมันตะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, และอื่นๆ
2549การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตของเกษตรกรในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร จังหวัดระยอง-; ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
2557ความล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามลพิษระหว่างโรงงานเจนโก้กับชุมชนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ่ง บัวหอม, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทยพูนผล เตวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรัล ฉกรรจ์แดง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, และอื่นๆ
2556บ้านเรียนมรดกใหม่: การให้การศึกษาแบบองค์รวมผ่านละครยิ่งยศ เทพจำนงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐานชน จันทร์เรือง,2528, และอื่นๆ
2556พลวัตของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ในยุคของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์, และอื่นๆ
2557พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีบุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรอด บุญเกิด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภัสวรรณ สุภาทิตย์, และอื่นๆ
2557ลักษณะลาว : พลวัตและการดำรงอยู่ของศิลปกรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกตอนบนของประเทศไทยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภูวษา เรืองชีวิน, และอื่นๆ