กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17206
ชื่อเรื่อง: ลักษณะลาว : พลวัตและการดำรงอยู่ของศิลปกรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกตอนบนของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภูวษา เรืองชีวิน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
คำสำคัญ: ชีวิตชุมชน -- ไทย (ภาคตะวันออก)
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
ศิลปกรรมไทย -- ไทย (ภาคตะวันออก)
ศิลปกรรมลาว -- ไทย (ภาคตะวันออก)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17206
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น