การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภูวษา เรืองชีวิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; กฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ของชาวจิงจู๋ในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าวHung; Qin; ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; หวง, ฉิน, และอื่นๆ
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; มณีรัตน์ อินคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; นวลลออ อนุสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม "พระเมตตาจากฟ้าสู่ดิน ถิ่นชลบุรี" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ณ ศรีราชามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; สุนันทา อ้นจรูญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ตลาดโพธารามชุมชนพหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง : การจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมภรดี พันธุภากร; ภูวษา เรืองชีวิน; ซิน, ฮองโบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Qin, Hongbo
2561ตลาดโพธารามชุมชนพหุวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง : การจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมQin, Hongbo; ภรดี พันธุภากร; ภูวษา เรืองชีวิน; ซิน, ฮองโบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560พัฒนาการหนังกลางแปลง และแนวทางการบริหารจัดการ กรณีศึกษา กาเหว่าภาพยนตร์ และท่าพระภาพยนตร์ (พ.ศ.2530-2559)ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; งามนิส เขมาชฎากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560พัฒนาการหนังกลางแปลง และแนวทางการบริหารจัดการ กรณีศึกษา กาเหว่าภาพยนตร์ และท่าพระภาพยนตร์ (พ.ศ.2530-2559)ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; งามนิส เขมาชฎากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; อุษา จันทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; อุษา จันทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาเครื่องทองโบราณ : ช่างทองพานทอง จังหวัดชลบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; ญาตินันท์ ญาณหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาเครื่องทองโบราณ : ช่างทองพานทอง จังหวัดชลบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; ญาตินันท์ ญาณหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ระฆังโบราณ : การจัดทำทะเบียนและการสื่อความหมาย ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรีมนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; สุภัทรชัย จีบแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557ลักษณะลาว : พลวัตและการดำรงอยู่ของศิลปกรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกตอนบนของประเทศไทยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภูวษา เรืองชีวิน, และอื่นๆ
2563แนวทางการจัดการต้นแบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม : ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ภรดี พันธุภากร; ภูวษา เรืองชีวิน; ดู, เคดิ; Du, Kdi; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563แนวทางการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพื่อวิชาการและการท่องเที่ยวภรดี พันธุภากร; ภูวษา เรืองชีวิน; เวชกร ตาลวันนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์