กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8113
ชื่อเรื่อง: การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Wt thepphrt vernculr museum: the registrtion on culturl objects nd interprettion for exhibition design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนัส แก้วบูชา
ภูวษา เรืองชีวิน
นวลลออ อนุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
นิทรรศการ -- การออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิสังคม วัฒนธรรมของชุมชนวัดเทพราชปวรารามและบริบทแวดล้อม เพื่อนําข้อมูลมาใช้กับการพิพิธภัณฑ์ ศึกษา สภาพวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชเพื่อจัดทําทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรม และศึกษาและจัดทํากระบวนการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดเทพราช โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การจัดการความรู้ หลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ หลักการจัดการคุณลักษณะและคุณค่าทางวัฒนธรรม สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หลักการสื่อสารและปฏิบัติการ การสื่อความหมาย วิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวและหลักการออกแบบนิทรรศการ ผลการวิจัยพบว่า ภูมิสังคมวัฒนธรรมของเมืองแปดริ้วมีส่วนสัมพันธ์กับวัดซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2424 ส่วนชุมชนเทพราช บ้านโพธิ์ ปรากฏมาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2447 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จ ประพาสต้นมาประทับที่วัดเทพราช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 ข้อมูลดังกล่าวนี้จะนําไปสู่เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เรือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีลักษณะเป็นทรงไทยหมู่เก้า ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2556 มีวัตถุทางวัฒนธรรม จํานวน 26 ตู้ รวม 450 ชิ้น สภาพดีและสําคัญ คือ เครื่องสังเค็ด ซึ่งได้รับพระราชทานจากรัชกาล ที่ 5 จากนั้นจึงนําวัตถุมาจัดทําทะเบียนหมวดหมู่ กําหนดรหัสวัตถุพร้อมกับบันทึกบัญชีเดินทุ่งและดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม อัตโนมัติพร้อมใช้เผยแพร่ ซึ่งออกแบบสัญลักษณ์และระบบทั้งหมดขึ้นใหม่โดยผู้วิจัย การสื่อความหมาย คือ นําความรู้ภาคสนามและเอกสารมาสร้างสรรค์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ คู่มือ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการออกแบบนิทรรศการ เรื่อง เทพราชประพาสต้น ชุมชน เกษตรกรรม งามล้ำเจดีย์ สังเค็ดสักขี มีดี..พิพิธภัณฑ์ ชีวิตฉันพอเพียง พร้อมกิจกรรมทางเลือก
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8113
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf258.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น