กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8565
ชื่อเรื่อง: การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Wt bngtn vernculr museum: the registrtion on culturl objects nd interprettion for exhibition design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนัส แก้วบูชา
ภูวษา เรืองชีวิน
มณีรัตน์ อินคง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: พิพิธภัณฑ์ชุมชน -- ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํารวจคุณลักษณะทางวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนบางแตนเพื่อนํามาเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์ ออกแบบโปรแกรมสําหรับจัดทําระบบทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมของวัด และจัดทํากระบวนการ การสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม โดยมีระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย คือ การจัดการความรู้ การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ หลักการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑสถานนานาชาติหลักการสื่อสารและปฏิบัติการ การสื่อความหมาย วิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยว และหลักการออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม ผลของการวิจัยพบว่าบ้านบางแตนได้ชื่อตามพื้นที่มีแตนชุกชุมปรากฏคุณลักษณะและคุณค่าโดดเด่นด้านมรดกวัฒนธรรม คือ (1) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ บางแตนอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรีในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 (2) คุณค่าวิถีชีวิต สังคม ประกอบด้วยชุมชน ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ไทย จีน ลาว (3) คุณค่าด้านความงามที่ปรากฏในศาสนสถานของวัดบางแตน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2433 โดยเฉพาะอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนไว้เพื่อเป็นคติให้มั่นคงในความดีงาม (4) ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่ปรากฏในกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน (5) ความเชื่อมโยง ประเพณีแห่พระทางน้ำที่เชื่อมความสามัคคีทั้งในและนอกชุมชน ข้อมูลข้างต้นนี้จะนําไปขยายความในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบางแตน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 แต่ด้วยมีวัตถุทางวัฒนธรรมจํานวนมาก ยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่ ผู้วิจัยจึงได้ทําระบบทะเบียนวัตถุสู่โปแกรมอัตโนมัติเพื่อนําไปออกแบบการสื่อความหมายในนิทรรศการถาวร และการออกแบบนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งกําหนดกลุ่มแก่นเรื่องว่า “บางแตนถิ่นบ้านเรา นานเนาหลวงพ่อคุ้ม ชุมชนตลาดเก่า เรื่องเล่าเครื่องสังเค็ด เบ็ดเตล็ดกิจกรรม น้อมนํารักบางแตน” พร้อมออกแบบต้นแบบหนังสือคู่มือนําชมและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8565
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920660.pdf86.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น