กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8524
ชื่อเรื่อง: การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Culturl heritge mngement on wt koh lk the royl temple, prchup khirikn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูวษา เรืองชีวิน
มนัส แก้วบูชา
กฤษณะ สโมสร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: วัฒนธรรม
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม: วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์กับชุมชนในด้านต่าง ๆ ของวัด และเจ้าอาวาส ศึกษาที่มาการสื่อความหมายและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และนําเสนอแนะ แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยได้รวบรวมและจัดเรียงเรียบข้อมูลด้วยการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรม ผลการศึกษาได้วิเคราะห์บทบาทวัด เจ้าอาวาสกับชุมชน การสื่อความหมายและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนที่มีความเกื้อกูลกัน วัดเกาะหลักไม่ใช้เป็นเพียงศาสนสถานที่ประกอบพิธีทางด้านพุทธศาสนา แต่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผนวกเอาความคิด คติ ความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดผ่านงานด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตกรรมในการศึกษาจึงได้วิเคราะห์และจัดระบบความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และความหมายทางโหราศาสตร์ และดําเนินการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการมรดกทาง วัฒนธรรมของกรมศิลปากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการด้านการบริการ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8524
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920653.pdf245.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น