การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรชัย จูลเมตต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด : มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; พรชัย จูลเมตต์; ภาคินี เดชชัยยศ; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; สรวิช บุญประชุม, และอื่นๆ
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; วารี กังใจ; วะนิดา น้อยมนตรี, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2546การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจพรชัย จูลเมตต์; วัชรา ตาบุตรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; ยุพิน ถนัดวาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, และอื่นๆ
2555ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันในจังหวัดชลบุรีพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ กูลจีรัง, และอื่นๆ
2556ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม "Powerful tools" ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังในชุมชน.พรชัย จูลเมตต์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; จันทนงค์ อินทร์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนพรชัย จูลเมตต์; สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์; ฉวีวรรณ ชื่นชอบ; จิดาภา จุฑาภูวดล; กนิษฐา ภู่พวง, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นงลักษณ์ พรมมาพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; วรชาติ อุไกรหงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สุบงกช ศรีวันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดนครราชสีมาพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กานต์ สุธรรมเทวกุล, และอื่นๆ
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทองพรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; มลฤดี โพธิ์พิจารย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ= ?bFactors related to health behavior of elderly with recurrent strokeพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยุทธ โคตะรักษ์, และอื่นๆ