การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปรัชญา แก้วแก่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขมิ้นชันสายพันธุ์ภาคตะวันออกของประเทศไทยในแบบจำลองโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองสัตว์ทดลองปรัชญา แก้วแก่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การฝึกการรับรู้ทางการมองเห็นโดยประยุกต์ทฤษฎีเส้นทางการเคลื่อนที่ของหลายวัตถุสำหรับเพิ่มความสามารถทางปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; นันทา ลีนะเปสนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยโปรแกรมไอเพกส์ประเสริฐ ทองทิพย์; ปรัชญา แก้วแก่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยโปรแกรมไเพกส์ : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองปรัชญา แก้วแก่น; ประเสริฐ ทองทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การพัฒนาแอปพลิเคลันเกมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้ป้องกันภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์วันเฉลิม พรหมศร; บุุญชูู บุญลิขิตศิริ; ปรัชญา แก้วแก่น; ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
2564การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นประสานสัมพันธ์ตาและมือในการเพิ่มความจำขณะคิดด้านภาพและมิติสัมพันธ์ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองภัทราวดี มากมี; ปรัชญา แก้วแก่น; นิตยา สุริยะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การลดความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้โปรแกรมบริหารสมองแบบปรับใหม่ปรัชญา แก้วแก่น; รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของโทลูอีนที่มีผลต่อการเรียนรู้และความจำระยะยาวของหนูทดลองและพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นต่ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่องพิชัย กันทะชัย; ปรัชญา แก้วแก่น; ยุทธนา จันทะขิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบผลของการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ต่อความรู้สึกระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ปริญญา เรืองทิพย์; ปรัชญา แก้วแก่น; วราลักษณ์ ดลประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การเปรียบเทียบผลของน้ำมะละกอสุกที่มีต่อการปกป้องระบบประสาทของแบบจำลองการเกิดโรคสมองเสื่อมระยะแรกในสัตว์ทดลองปรัชญา แก้วแก่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตราภรณ์ สวัสดิยภานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการนวดโดยการประยุกต์ทฤษฎีเส้นประธานสิบกับการนวดกดจุดแผนจีนปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความจำขณะทำงานด้านภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกมแอคชัน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; รัชกร โชติประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้าสมองเสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; บุญรัตน์ โง้วตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ปรัชญา แก้วแก่น; ชนัฏฏี หาญสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทยปริญญา เรืองทิพย์; ปรัชญา แก้วแก่น; จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562ผลของการปฏิบัติสมาธิแบบกำหนดนับลมหายใจร่วมกับไบนิวรอลบีทซ์ที่มีต่อการควบคุมอารมณ์: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองวีรชัย คำธร; ปรัชญา แก้วแก่น; พีร วงศ์อุปราช
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปรัชญา แก้วแก่น; เสรี ชัดแช้ม; ปริญญา เรืองทิพย์; สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยและรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; ปริญญา เรืองทิพย์; พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา