การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเลิศ ยองเพ็ชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การบวชเป็นศาสนทายาทกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยบุญเลิศ ยองเพ็ชร; สกุล อ้นมา; พระมหาทวี วิสารโท บุญทะมาตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสกุล อ้นมา; ประทุม อังกูรโลหิต; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ขันทอง วิชาเดช; พิชญรัตน์ เหมนาไลย, และอื่นๆ
2559การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา.บุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทบุญเลิศ ยองเพ็ชร; สกุล อ้นมา; กรฤทธิ์ ปัญจสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีบุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; นภัสวรรณ สุภาทิตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีบุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรอด บุญเกิด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภัสวรรณ สุภาทิตย์, และอื่นๆ
2558วัดเทพพุทธาราม : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชลบุรีบุญเลิศ ยองเพ็ชร; เภา บุญเยี่ยม; สุเทพ โซวเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิลทัศนีย์ ทานตวณิช; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ปนิดา ทองบุญชม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557แนวคิดเชิงปรัชญาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ.บุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุณฑริกา ขุนวิมล, และอื่นๆ