กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17205
ชื่อเรื่อง: แนวคิดเชิงปรัชญาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเลิศ ยองเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทัศนีย์ ทานตวณิช
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
บุณฑริกา ขุนวิมล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
นวนิยายวิทยาศาสตร์ -- ประวัติและวิจารณ์
การวิเคราะห์หนังสือ -- นวนิยาย
Humanities and Social Sciences
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17205
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf2.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น