กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7546
ชื่อเรื่อง: หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Buddhist principles in chonlnin’s supernturl novels
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทัศนีย์ ทานตวณิช
บุญเลิศ ยองเพ็ชร
ปนิดา ทองบุญชม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ธรรมะ
พุทธศาสนากับวรรณกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
นวนิยายไทย
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิลเป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิล จำนวน 11 เรื่อง ในด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกลวิธีการนำเสนอหลักธรรม ผลการศึกษาพบว่าชลนิลได้นำเสนอหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ 4 ประการ คือ 1. ไตรลักษณ์ ประกอบด้วยอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา 2. กรรม ประกอบด้วยอกุศลกรรม และกุศลกรรม 3. อริยสัจ ประกอบด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และ 4. ปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยการแสดงกระบวนการความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ และการแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ในด้านกลวิธีการการนำเสนอหลักธรรม พบว่า ชลนิลใช้กลวิธีการนำเสนอ 5 กลวิธี ได้แก่ 1. การสร้างตัวละคร ประกอบด้วยตัวละครเหนือธรรมชาติ และตัวละครมนุษย์ทั่วไป 2. การสร้างฉาก ประกอบด้วยฉากเหนือธรรมชาติและฉากทั่วไป 3. การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบผู้แต่งเล่าในฐานะผู้รู้แจ้ง 4. การใช้ชื่อเรื่องและชื่อตัวละคร และ 5. การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิลแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีความความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งผู้เขียนยังสร้างจินตนาการผสมผสานกับหลักธรรม นำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีชั้นเชิง ทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความบันเทิง และหลักธรรมที่เป็นสารประโยชน์แก่ชีวิต
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7546
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.95 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น