การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นัยนา พิพัฒน์วณิชชา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุวัณโรคปอดโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนันทา คำเพชรดี, และอื่นๆ
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; จันจิรา กิจแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นงลักษณ์ พรมมาพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; วรชาติ อุไกรหงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลพร วงศ์พนิตกุล, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สุบงกช ศรีวันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความตายและภาวะใกล้ตายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สารภี รังษีโกศัย, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ชัยยุทธ โคตะรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศตวรรษ อุดรศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ยมนา ชนะนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ศรีสรลักษ์ สุมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นรรัตน์ สายจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อมรวรรณ ฤทธิเรือง, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศิวนารถ จารุพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนีย์ หอยทอง, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรวีวรรณ เผ่ากัณหา; วารี กังใจ; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์