กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9983
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to ctive geing mong community dwelling older dults in ubon rtchthni province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ยมนา ชนะนิล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
คำสำคัญ: ชราภาพวิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9983
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920030.pdf1.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น