การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นภาพร เลียดประถม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การตรวจสอบการตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เกษตรบริเวณแม่น้ำจันทบุรีวศิน ยุวนะเตมีย์; นภาพร เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดด้วยการใช้สาหร่ายและแบคทีเรียในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนาชลี ไพบูลย์กิจกุล; นภาพร เลียดประถม; วศิน ยุวนะเตมีย์; บัญชา นิลเกิด; บัลลังก์ เนื่องแสง, และอื่นๆ
2554การสำรวจการใช้ยาปราบศัตรูพืชในลุ่มแม่น้ำจันทบุรีในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน (แผนงานย่อยที่ 2)กัญลิน จิรัฐชยุต; นภาพร เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและผลผลิตโคพีพอด เพื่อใช้อนุบาลลูกกุ้งขาววัยอ่อนมะลิวัลย์ คุตะโค; ปวีณา ตปนียวรวงศ์; สรวิศ เผ่าทองศุข; นภาพร เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2553การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในแม่น้ำจันทบุรี และผลกระทบต่อสัตว์น้ำนภาพร เลียดประถม; รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ; ณัทธีรา สมารักษ์; วศิน ยุวนะเตมีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2552การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในแม่น้ำจันทบุรีและผลกระทบต่อสัตว์น้ำนภาพร เลียดประถม; ณัทธีรา สมารักษ์; วศิน ยุวนะเตมีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมน้ำทะเลต่ออุบัติการณ์และปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคของแบคทีเรียในสกุล Vibrio บริเวณชายฝั่งอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีนภาพร เลียดประถม; สุดารัตน์ สวนจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พรเพ็ญ ทองสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ออุบัติการณ์ของ vibrio spp. บริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองนภาพร เลียดประถม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สุณัฐฐา วิงวอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557โครงการผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออสโมเรกูเลชั่่นในปลากะพงขาววัยอ่อน (Lates calcarifer)นภาพร เลียดประถม; รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล