กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/590
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในแม่น้ำจันทบุรีและผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Distribution of pesticides in Chanthaburi rivee and the effect on aquatic animal
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นภาพร เลียดประถม
ณัทธีรา สมารักษ์
วศิน ยุวนะเตมีย์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คำสำคัญ: ยากำจัดศัตรูพืช - - การแพร่กระจาย
ยากำจัดศัตรูพืช - - แม่น้ำจันทบุรี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารเคมีทางการเกษตร
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: แม่น้ำจันทบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรีโดยพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณลุ่มน้ำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำให้มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ และอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงวัตถุประสงคืเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในบริเวณแม้น้ำจันทบุรีเพื่อประเมินหาสารกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อระบบนิเวศบริเวณดังกล่าว โดยได้ทำการตรวจวัดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชในบริเวณแม่น้ำจันทบุรีและทำการเปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยและค่าความเป็นพิษที่มีการศึกษาไว้ จากการวัดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มไพรีทรอยด์ (7ชนิด) สารออการืโนฟอตเฟต (22 ชนิด) สารดาร์บาเมท (8 ชนิด) และ สารพาราควอต ในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำจันทบุรี พบว่ามีเพียงสารพาราควอตเท่านั้นที่มีการตรวจพบในน้ำตัวอย่าง ในขณะที่สารอีกสามกลุ่มไม่มีการตรวจพบในน้ำ ซึ่งสารพาราควอตมีการตรวจพบในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่างโดยมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 2.68-15.04 ไมโครกรัม/ลิตร ดดยในฤดูฝนมีพบปริมาณพาราควตมากกว่าฤดูแล้ง และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณพาราควอตที่พบในแม่น้ำจันทบุรีกับค่ามาตรฐานของพาราควอตในแคนาดา (.16 ไมโครกรัม/ลิตร) พบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามการที่พบพาราควอตในทุกสถานีแสดงให้เห็นว่าพาราควอตมีการแพร่กระจายตลอดแม่น้ำดังนั้นจึงต้องมีการคิดตามตรวจสอบปริมาณของพาราควอทต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/590
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น