กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/399
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดด้วยการใช้สาหร่ายและแบคทีเรียในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of the closed recirculating system by macroalgae and bacteria treatments in the intensive pond-reared Penaeus monodo
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
นภาพร เลียดประถม
วศิน ยุวนะเตมีย์
บัญชา นิลเกิด
บัลลังก์ เนื่องแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ - - วิจัย
น้ำเสีย - - การบำบัด
บ่อเลี้ยงกุ้ง
แบคทีเรีย
สาหร่าย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงระบบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระบบปิด โดยมีการใช้สาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa sp. และวัสดุเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับแบคทีเรียเกาะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในระหว่างการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยทำการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและบ่อดินกลางแจ้ง ทำการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ น้ำหนักสาหร่าย อัตราการเจริญเติบโตและอัตรา การรอดของกุ้ง อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก และผลผลิตรวม ผลการศึกษาพบว่าบ่อทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดโดยใช้สาหร่ายช่อพริกไทยและตาข่ายเพิ่มพื้นที่ผิวสามารถบำบัดคุณภาพน้ำและเพิ่มผลผลิตรวมของกุ้งกุลาดำ บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่มีระบบบำบัดคุณภาพน้ำโดยใช้ตาข่ายเพิ่มพื้นที่ผิว มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจนรวม 51 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่มีระบบบำบัดคุณภาพน้ำโดยใช้ตาข่ายเพิ่มพื้นที่ผิวร่วมกับสาหร่ายช่อพริกไทย มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจน รวม 34 เปอร์เซ็นต์ และช่วยทำให้ผลผลิตรวมและน้ำหนักเฉลี่ยของกุ้งกุลาดำที่ 120 วัน เพิ่มขึ้น 52 และ 67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้สาหร่ายช่อพริกไทยและตาข่ายเพิ่มพื้นที่ผิวสามารถช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนาได้ แต่การพัฒนาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามจริงต้องเลือกใช้ชนิดของสาหร่ายทะเลในการบำบัดคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/399
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น