การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013การยืนยันการจำแนกชนิดของปูแสมสกุล Metopograpsus H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Grapsidae) จากจังหวัดชลบุรี โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนบนโมโทคอนเดรียบริเวณ 16S rRna, 125 rRna และ Cytochrome c Oxidase Subunit l (COI)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; Yamindago, Ade; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะมลพิษของโลหะหนักในทะเลนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมปูน้ำเค็ม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมปูน้ำเค็มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; สมถวิล จริตควร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการังกับโครงสร้างชุมชนปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; อศลย์ มีนาภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้ง ปู และกั้งตั๊กแตน บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ เกาะจวง และเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความหลากหลายทางชีวภาพและความผันแปรตามฤดูกาลของกุ้ง กั้ง ปู บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีวันศุกร์ เสนานาญ; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 3)วันศุกร์ เสนานาญ; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2)วันศุกร์ เสนานาญ; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ชนิดของปูน้ำเค็มที่พบที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาและแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; นิรมล แก้วกัณหา; มหาวิทาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555ปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศน์ระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopeneaus vannamei) กับกุ้งท้องถิ่นของประเทศไทย ในระบบนิเวศจำลองวันศุกร์ เสนานาญ; สุวรรณา ภาณุตระกูล; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ผลของความเค็มต่อการเติบโตและการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูงนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; นารีรัตน์ พุมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ผลของความเค็มต่อค่าออสโมลาลิตี้ของเลือดกั้งตั๊กแตน, Miyakea nepa (Latreille,1828)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; พิขญานันท์ รักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเพรียงทราย (Perinereis nuntia)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; จิรายุ สินเจริญทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์