กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/223
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้ง ปู และกั้งตั๊กแตน บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ เกาะจวง และเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodiversity of shrimps crabs and mantis shrimps in had Nang-rong, Jorake Island, Jurang Island and Samae san Lsland, Amphur Sattahip, Chon Buri Province.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้ง - - การขยายพันธุ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปู - - การขยายพันธุ์
ปู - -การสำรวจ
หาดนางรอง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้ง ปู และกั้งตั๊กแตน บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ เกาะจวง และเกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเกือนกันยายน 2553 จากการศึกษา พบตัวอย่างกุ้งและปูทั้งหมด 50 ชนิด ประกอบด้วยกุ้งที่อยู่ใน Infraorder Caridea ทั้งสิ้น 3 ชนิด ปูไม่แท้จริง (false crab) ที่อยู่ใน Infraorder Anomura ทั้งสิ้น 1 ชนิด และปูแท้จริง (true crab) ที่อยู่ใน Infraorder Brachyura ทั้งสิ้น 46 ชนิด โดยตัวอย่างกุ้งทั้งหมดที่รวบรวมได้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ครอบครัว 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ Palaemon sp ., Alpheus euphrosyne และ A.lottini ส่วนตัวอย่างปูไม่แท้จริงพบ 1 ชนิด ได้แก่ Petrolisthes larmarckii และปูใน Infraorder Brachyura พบทั้งสิ้น 20 families 34 genera 46 species ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวต่างๆ ได้แก่ Dromiidae, Dorippidae, Calappidae, Matutidae, Epialtidae, Inachidae, Majidae, Parthenopidae, Portunidae, Euryplacidae, Eriphiidae, Menippidae, Oziidae, Galenidae, Trapeziidae, Xanthidae, Grapsidae, Plagusiidae และ Ocypodidae ทั้งนี้ปูส่วนใหญ่ที่พบจะอยู่ในครอบครัว Portunidae รองลงมาได้แก่ Xanthidae, Parthenopidae และ Galenidae ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น