การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีระ กุลสวัสดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว : สาเหตุและแนวทางการป้องกันธีระ กุลสวัสดิ์; ธัญพิชชา สามารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีอภิสรา ม่วงใหม; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จีระ ประทีป, และอื่นๆ
2561การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีธีระ กุลสวัสดิ์; อภิสรา ม่วงใหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีธีระ กุลสวัสดิ์; อภิสรา ม่วงใหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การพัฒนาโมเดลการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธีระ กุลสวัสดิ์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.เสรี ชัดแช้ม; ธีระ กุลสวัสดิ์; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบังธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555การวิเคราะห์ความล้มเหลวและอุปสรรคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทยธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายสกฤติ อิสริยานนท์; ธีระ กุลสวัสดิ์; สริยา วิริโยสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; Policy and strategy of cultural tourism industry development in Nong Khai province
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองวิภาวี รักน้ำเที่ยง; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกธีระ กุลสวัสดิ์; สมคิด เพชรประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออก: ศึกษากรณี การใช้เฟสบุ๊ครัสรินทร์ ว่องสวัสดิ์; ธีระ กุลสวัสดิ์
2561พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขืนกระทำชำเราของนักเรียนหญิงในโรงเรียนกวดวิชา บริเวณสยามสแควร์ธีระ กุลสวัสดิ์; ณัฎฐญา พิธรรมานุวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขืนกระทำชำเราของนักเรียนหญิงในโรงเรียนกวดวิชา บริเวณสยามสแควร์ธีระ กุลสวัสดิ์; ณัฎฐญา พิธรรมานุวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554แบบจำลองความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สถาบันศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; เอกวิทย์ มณีธร; ธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554แบบจำลองความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สถาบันศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; เอกวิทย์ มณีธร; ธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอกวิทย์ มณีธร; สมคิด เพชรประเสริฐ; ธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์