กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3368
ชื่อเรื่อง: นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สกฤติ อิสริยานนท์
ธีระ กุลสวัสดิ์
สริยา วิริโยสุทธิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Policy and strategy of cultural tourism industry development in Nong Khai province
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - - ไทย - - หนองคาย
สาขาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพื้นที่ และกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว และข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย ทั้งในปัจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย (Qualitative research) ซึ่งมีการดำเนินงานวิจัย 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) จำนวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า เมืองหนองคายนั้นเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น สะพานมิตรภาพไทยลาว บรรยากาศริมแม่น้ำโขง อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ของจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายถือเป็นเมืองแห่งพญานาคมีชื่อเสียงที่เมื่อเอ่ยถึงนักท่องเที่ยวจะจินตนาการว่าเป็น เมืองบั้งไฟพญานาค สำหรับปัญหาและอุปสรรคในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย พบว่า การที่ยังไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเป็นของตนเองนั้น ซึ่งทำให้ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลที่ชัดเจน ในด้านของทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายมีทิศทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น โดยทางเทศบาลเมืองหนองคายได้มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจัดให้มีมุมถ่ายรูปและได้วางยุทธศาสตร์ไว้ เป็นจุดเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและการคมนาคม จะพัฒนาหน้าเมืองเพิ่มขึ้นด้วยการทำลานพญานาคแห่งใหม่ และขยายพื้นที่ริมตลิ่งโขงเพื่อที่จะสร้างอาณาเขต จากผลการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ยุทธศาตร์ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่งสร้างสรรค์ พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic7n3p93-123.pdf492.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น