การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563การพัฒนามาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่นวิธัญญา วัณโณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์, และอื่นๆ
2559การพัฒนาโมเดลขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงานธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Kord Mttykorn; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; กาญจนา พิบูลย์; วิชัย จุลวนิชย์พงษ์; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, และอื่นๆ
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกายมยุรี พิทักษ์ศิลป์; อรวรีย์ อิงคเตชะ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2562การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมทางสังคมทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มยุรี พิทักษ์ศิลป์, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, และอื่นๆ
2556ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทยธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรรณปพร ศรีเจริญ, และอื่นๆ
2557ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้านและทักษะการเสิร์ฟแบดมินตันธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุชนภางค์ ผ้าสมบุญ, และอื่นๆ
2560ผลการใช้เทคนิค classical relaxation ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ
2550ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬา-; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2547ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มโดยใช้ทฤษฎีเกสตัลท์ต่อคุณค่าแห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2563ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรีทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; กาญจนา พิบูลย์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์