การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชำนาญ งามมณีอุดม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดการสายธารแห่งคุณค่า และการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต : กรณีศึกษากระบวนการผลิต 4Q00 บริษัท Automotive จำกัดชำนาญ งามมณีอุดม; วรดา พรมหนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การพยากรณ์ยอดขายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าของลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย (Distributor) : ?bกรณีศึกษา บริษัทสายไฟฟ้าแห่งหนึ่งชำนาญ งามมณีอุดม; ชุมชัย บุญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การยอมรับและการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; ญาดา กุลกฤษฎา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; คัทลียา พ่วงนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของนักท่องเที่ยวอาเซียนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; อุรพี สุวรรณเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเหมืองทรายในประเทศกัมพูชาชำนาญ งามมณีอุดม; กมลพร สมานสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; เอกชัย อิ่มอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกมังคุดไทยไปยังประเทศจีนชำนาญ งามมณีอุดม; กนกรัตน์ คำรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่คุณค่าการส่งออกกล้วยไข่ไทยไปสู่ตลาดจีนชำนาญ งามมณีอุดม; ดุสิต สารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรวรรณ จิรไกรศิริ; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; ชำนาญ งามมณีอุดม, และอื่นๆ
2560ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวโครงการอ่างเก็บน้ำบางพระชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; วันวิสาข์ ลอยคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความเป็นไปได้ของโครงการท่อส่งแก๊สธรรมชาติสำหรับครัวเรือนในประเทศไทย : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านปานรดา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองชำนาญ งามมณีอุดม; ธนาธิป เพียรประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบริการรับสั่งสินค้าล่วงหน้า (Pre-order) จากประเทศจีนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชำนาญ งามมณีอุดม; กรองแก้ว เหลืองรุ่งอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนเอกชนระดับชั้นอนุบาลในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชำนาญ งามมณีอุดม; ปนัดดา ลิ้มศาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทยชำนาญ งามมณีอุดม; กนกวรรณ เสือปรางค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสำนักงานตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ISOชำนาญ งามมณีอุดม; ณฐภัทร ชื่นพงศ์พันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทัวร์แบบมีมัคคุเทศก์เฉพาะทาง (Escorted Tours) เพื่อซื้อสินค้าในประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวไทยชำนาญ งามมณีอุดม; ลักขณา กุลละวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสำหรับใบหน้าในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; เบญจภรณ์ ผดุงรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; รุ่งอรุณ จงเสมอสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ : ?bกรณีศึกษาพนักงานบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ชุติมา ศิริมูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์