การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยณรงค์ ศรีมันตะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีชัยณรงค์ ศรีมันตะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, และอื่นๆ
2556ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของโทมัส ฮอบส์ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ผญาภาษิต : ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสกลนครชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ภารดี มหาขันธ์; เยาวลักษณ์ แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติชญาดา ราศรีจันทร์; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; สกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชญาดา ราศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชญาดา ราศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558อักษรไทยน้อย : การศึกษาพัฒนาการและพลวัตชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ราชันย์ นิลวรรณาภา; บุญชู ภูศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561เสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : กรณีศึกษาของสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชมขวัญ มาปาเดิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561เสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : กรณีศึกษาของสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชมขวัญ มาปาเดิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์