การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฉันทนา จันทวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545ฉันทนา จันทวงศ์; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2546ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาฉันทนา จันทวงศ์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; มณีรัตน์ ภาคธูป; อรพินท์ หลักแหลม, และอื่นๆ
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2535การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ฉันทนา จันทวงศ์; เมธี จันท์จารุภรณ์; วินัย แก้วมุณีวงษ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส, และอื่นๆ
2546การพัฒนาเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2546การพัฒนาเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรมยุวดี ลีลัคนาวีระ; ฉันทนา จันทวงศ์; นิสากร กรุงไกรเพชร; อริสรา ฤทธิ์งาม; ปวีณา มีประดิษฐ์, และอื่นๆ
2544การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคกระดูกโปร่งบางของสตรีวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือนและวัยสูงอายุอารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการคัดกรองโรค บรรทัดฐานของบุคคล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมปัจจัยและลักษณะประชากรกับความตั้งใจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียของประชากรวัยเจริญพันธุ์ จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชรินทร์ พูลทวี, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างทุนชีวิตกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิงพรนภา หอมสินธุ์; ฉันทนา จันทวงศ์; นุชนาถ โรจนธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกับภาวะสุขภาพของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว จังหวัดชัยนาทสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิสุทธิ์ โนจิตต์, และอื่นๆ
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล, และอื่นๆ
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล, และอื่นๆ
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพรัตน์ เที่ยงคำดี, และอื่นๆ
2550ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาจรา โพธิหัง, และอื่นๆ
2548ผลการใช้กระบวการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินฉันทนา จันทวงศ์; สุนทรา พรายงาม; เพียงใจ สัตยุตม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีฉันทนา จันทวงศ์; นิสากร กรุงไกรเพชร; ศิริพร จิตรเอื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อความรู้เจตคติพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสตะกั่วและระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ฉันทนา จันทวงศ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; หทัยรัตน์ เมธนาวิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์