การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กนกนุช ชื่นเลิศสกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนิภาวรรณ สามารถกิจ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2538การสำรวจปัญหา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกวริยา วชิราวัธน์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; นฤมล ปทุมารักษ์, และอื่นๆ
2544การเรียนรู้โดยผ่านการสะท้อนคิด : การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกของประเทศไทยภาวนา กีรติยุตวงศ์; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; รำพึง อภัยวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ความเข้มแข็งในการมองโลกกับสุขภาพและเครื่องมือในการวัดสุวรรณี มหากายนันท์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; นุจรินทร์ ลภัณฑกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2541คุณลักษณะของมโนทัศน์ ความสามารถในการพยาบาล ในทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็มภาวนา กีรติยุตวงศ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ทฤษฎีการดูแลมนุษย์ กับการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสบการณ์ของญาติในการเยี่ยมผู้ป่วยหมดสติอาภรณ์ ดีนาน; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อุมา สุขดี
2543ประสบการณ์ชีวิตสตรีไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; ทัศนา บุญทอง; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; ศิริอร สินธุ; ธนา นิลชัยโกวิท, และอื่นๆ
2552ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอาภรณ์ ดีนาน; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อัจษรา บุญมีศรีทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวอาภรณ์ ดีนาน; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วิราวรรณ จันทมูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543รูปแบบจำลองทางสุขภาพ "ซาลูโตเจนิก": การวิเคราะห์และการประเมินกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; ชูชื่น ชีวพูนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543หลักสูตรบูรณาการกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557อยู่กับภาวะทุกข์: ปัญหาจิตสังคมเบื้องต้นที่ปิดกั้นความรู้สึกของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจวรรณี เดียวอิศเรศ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; บุญมี ภูด่านงัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อาการทุกข์ทรมานความต้องการดูแลและการพยาบาลที่ได้รับของผู้ป่วยระยะประคับประคองที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเขมารดี มาสิงบุญ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วงษ์เดือน ทองใบใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2533เปรียบเทียบผลการของเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดระหว่างวิธีทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและพันผ้าปราศจากเชื้อกับวิธีที่ไม่ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและไม่พันผ้าปราศจากเชื้อนฤมล ปทุมารักษ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์