กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3124
ชื่อเรื่อง: ความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing Agency of Professional Nurses for Providing Care for Chronically III Patient in the Eastern Regional Hospital and Medical Center of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาวนา กีรติยุตวงศ์
ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
รำพึง อภัยวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3124
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13.pdf3.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น