กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2963
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของญาติในการเยี่ยมผู้ป่วยหมดสติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relatives' experiences on visiting the unconscious patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ ดีนาน
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
อุมา สุขดี
คำสำคัญ: การพยาบาลผู้ป่วย
ความไม่รู้สึกตัว
ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2963
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p66-80.pdf283.88 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น