การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พยาธิตัวตืด (Tapeworms ) สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2563การพัฒนามาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่นวิธัญญา วัณโณ; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กิตติ์ คุณกิตติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2556การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 2)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เพ็ชรงาม ไชยวาณิช; ยุวดี รอดจากภัย, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 3)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; ยุวดี รอดจากภัย, และอื่นๆ
2554การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทยไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบประยุกต์รำวงมาตรฐานต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดจันทบุรีกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ปทิตตา จำนงค์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัย ในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; พวงทอง อินใจ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวานพฤติกรรมการออกกำลังกายจำนวนก้าวเดินและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; สุชาดา พวงจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวานพฤติกรรมการออกกำลังกายจำนวนก้าวเดินและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; สุชาดา พวงจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการกำกับตอนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดจันทบุรีกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ธนวรรณ โพธิภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีสัมพันธ์ในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค สถาบันโรคทรวงอกธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; รติพร คล้ายสุบรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระยองธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; จันทิมา เกษมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์