กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6661
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effectiveness of self-perceiving nd helth promoting behvior of dibetes mellitus ptients in ryong hospitl
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
จันทิมา เกษมเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวาน -- การดูแล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
เบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวาน -- การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระยอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 60 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 การใช้ตัวแบบ (Modeling) ครั้งที่ 2 ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ (Master experiences) ครั้งที่ 3 การชักจูง โดยใช้คำพูด (Verbal persuasion) ครั้งที่ 4 การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) กลุ่มควบคุมได้รับบริการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถตนเองด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และด้านการจัดการความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์ One-way repeated measure ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านรับประทานอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และด้านการจัดการความเครียดสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการรับรู้ความสามารถตนเองมากขึ้นและเกิดความมั่นใจในการควบคุมระดับน้ำตาล จึงควรมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6661
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น