กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9894
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคคู่คิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of lerning mngement using the str strtegy nd think -pir -shre technique on mthemticl problems solving nd communiction bilities of prthomsuks ii students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พรรณทิพา ตันตินัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ธันยกานต์ ชีแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
คำสำคัญ: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การแก้ปัญหา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9894
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58910165.pdf6.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น