กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9894
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorพรรณทิพา ตันตินัย
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorธันยกานต์ ชีแก้ว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
dc.date.accessioned2023-09-18T07:32:06Z-
dc.date.available2023-09-18T07:32:06Z-
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9894-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectคณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
dc.subjectคณิตศาสตร์ -- การแก้ปัญหา
dc.titleผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคคู่คิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
dc.title.alternativeThe effects of lerning mngement using the str strtegy nd think -pir -shre technique on mthemticl problems solving nd communiction bilities of prthomsuks ii students
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการสอนคณิตศาสตร์
dc.degree.nameกศ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58910165.pdf6.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น