กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8542
ชื่อเรื่อง: การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ,The cretion consumerism nd preservtion discourse
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ปิติวรรธน์ สมไทย
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ศิลปกรรม
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เศรษฐกิจทุนนิยมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20 ได้ผลักดันให้ประชากรโลกส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัฒนธรรมบริโภคนิยมซึ่งเน้นความสะดวกสบาย ความทันสมัย และการบริโภคเกินความจำเป็นในการดำรงชีวิตส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของมนุษย์โดยตรง จึงเกิดการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ขนานใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งจากองค์กรของรัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ความเคยชินกับความสะดวกสบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันอย่างง่ายดาย จึงเกิด พฤติกรรมที่ขัดแย้งกันเอง มีให้เห็นอยู่ทั่วไป การอนุรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นเพียงวาทกรรมที่ยังไม่เห็นผลในเชิงรูปธรรม นำประเด็นเหล่านี้มาตีความในการสื่อสารเป็นภาพจำนวน 4 ชิ้น คือ 1. อาหารการกิน 2. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 3. สุขภาพและการเยียวยา 4. ยานพาหนะและการเดินทางเพื่อสะท้อนภาพทางสังคมและกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้ตระหนักและถึงเวลาที่ควรปฏิบัติกันอย่างจริงจัง
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8542
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920644.pdf3.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น