กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6278
ชื่อเรื่อง: รูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sving ptterns nd behviour mong customers of bnk of yudhy public, co., ltd., chon buri brnch
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
ชนิตา สระกัน
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) -- ชลบุรี
ธนาคาร -- บริการลูกค้า
ลูกค้าธนาคาร -- พฤติกรรม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “รูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ส่วนใหญ่มีการออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบ สินทรัพย์ถาวร ส่วนรูปแบบการออมในสถาบันการมีจำนวนน้อยที่สุด สำหรับการออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมากที่สุด คือ การถือเป็นเงินสดและการออมไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบว่า ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ส่วนใหญ่มีการออมต่อเดือน 2,000-3,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือชรา มีระยะเวลาการออมมาแล้ว 1-5 ปี มีความถี่ในการออม 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจในการออมเงินฝากออมทรัพย์เป็นประเภทเงินฝากที่ใช้บริการกับธนาคารมากที่สุด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่เลือกออมเงินด้วยมากที่สุด รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6278
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น