กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6278
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorกิจฐเชต ไกรวาส
dc.contributor.authorชนิตา สระกัน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2023-05-12T02:42:17Z
dc.date.available2023-05-12T02:42:17Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6278
dc.descriptionงานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง “รูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ส่วนใหญ่มีการออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบ สินทรัพย์ถาวร ส่วนรูปแบบการออมในสถาบันการมีจำนวนน้อยที่สุด สำหรับการออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมากที่สุด คือ การถือเป็นเงินสดและการออมไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบว่า ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ส่วนใหญ่มีการออมต่อเดือน 2,000-3,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือชรา มีระยะเวลาการออมมาแล้ว 1-5 ปี มีความถี่ในการออม 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจในการออมเงินฝากออมทรัพย์เป็นประเภทเงินฝากที่ใช้บริการกับธนาคารมากที่สุด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่เลือกออมเงินด้วยมากที่สุด รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน
dc.language.isoth
dc.publisherวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
dc.subjectธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) -- ชลบุรี
dc.subjectธนาคาร -- บริการลูกค้า
dc.subjectลูกค้าธนาคาร -- พฤติกรรม
dc.titleรูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี
dc.title.alternativeSving ptterns nd behviour mong customers of bnk of yudhy public, co., ltd., chon buri brnch
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this study were to examine saving patterns of customers of Bank of Ayudhya Public, Co., Ltd., Chon Buri Branch and to investigate their saving behavior. The instrument used to collect the data was a questionnaire, completed by 400 customers who used banking services at Bank of Ayudhya Public, Co., Ltd., Chon Buri Branch. The statistical tests used to analyze the collected data included frequency, percentage, means, and standard deviation. The results of this study revealed that the saving patterns of the majority of customers were in a form of financial assets, followed by fixed assets. The saving pattern found the least was the one with financial institutes. Most of the customers saved their financial assets by depositing them in saving bank accounts. Regarding their saving behavior, it was shown that the customers of Bank of Ayudhya saved 2,000-3,000 baht on a monthly basis. The main purpose of savings was for an emergency in the future when getting ill or old. The length of saving was about 1-5 years with the frequency of 1-2 depositions per month. The customers made their own saving decision, often with saving bank accounts. Finally, Bank of Ayudhya is the customer’s first choice of saving bank, followed by a Government Saving Bank
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารทั่วไป
dc.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น