Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 23
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ตามกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อินทิรา ไมตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ปิ่นเพชร อพาร์ทเม้นท์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ญานัชสา ทองปิ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัญหาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นงานโลหะกรรมในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; นาฎยา บริบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; วัชราวลี สังข์เอียด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัญหาในการจัดทำงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ศิริขวัญ ดาวเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางพัฒนาการจัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของผู้จัดทำบัญชีสถานพยาบาลในกองทัพบกศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; พัชภิรมย์ ดวงใหญ่เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำนาสองน้ำศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; วิภา อรรถจารุสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัญหาและอุปสรรคในการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินในเขตจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; สุรีรัตน์ ญาติปราโมทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อขยายกิจการธุรกิจบริการร้านซัก-รีด ในบริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ธโณทัย การสมจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ณัฐชานันท์ สุจริตนรเศรษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์