Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 16
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.กฤช จรินโท; สุชนนี เมธิโยธิน; ธาณัชตรา สมัครจิตร; กฤษณา โพธิสารัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุระพีพร ศรีจำปา; กฤตนัท นรสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการชัยวัฒน์ ทองสง่า; ระพีพร ศรีจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเอกพล วิเศษวิวัฒนากุล; วิชิต อู่อ้น; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ทัศนคติ ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้ากฤช จรินโท; ยงยุทธ โรจธนวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Primetime hotel จังหวัดชลบุรีสุชนนี เมธิโยธิน; ภราดา นกยูงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุระพีพร ศรีจำปา; กฤตนัท นรสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์