รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 51
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาสูตรตำรับและศึกษากลไกการแพร่ผ่านผิวหนังของไมโครอิมัลชันที่มีพีอีจีหกคาไพรลิกคาพริกกลีเซอร์ไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการนำส่งผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และความคงตัวของฟลาโวนอยด์ในสารสกัดดอกหางนกยูงฝรั่งแดงวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; พุทธิพร คงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุกัมปนาท หวลบุตตา; ธนิกานต์ แสงนิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาสูตรตำรับเซรั่มเข้มข้นจากสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันผมร่วง กระตุ้นการงอกของผมและเพิ่มการสร้างเม็ดสีให้ผมเส้นขาวในผู้สูงอายุณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; สุธาบดี ม่วงมี; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลชั่นสเปรย์จากน้ำมัน Damascenone ในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการแพ้ผื่นคันและพิษจากแมงกะพรุนณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; สุธาบดี ม่วงมี; สลิล ชั้นโรจน์; มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562ความวิตกกังวลกับคุณภาพการนอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; พงศ์พันธุ์ สุริยงค์; กฤตภาส กังวานรัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะสุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และอื่นๆ
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC 11(MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine และยา Galantamine ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560ณิชกานต์ ภีระคำ; ญาณิดา รักษ์ชูชีพ; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การสร้างรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนชายทะเลภาคตะวันออกณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; สุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
2562ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบเสมือนจริงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยาต้นแบบที่ได้จากห้องปฏิบัติการผลิตยาภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
2562สำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562สำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การพัฒนาเจลไวต่ออุณหภูมิที่บรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุด สำหรับแผลในปากณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร กลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อ ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรีขวัญชญานวิศ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนูญ; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาระบบนาส่งระดับนาโนบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนไปสู่เซลล์มะเร็งวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
2563การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; สุธาบดี ม่วงมี, และอื่นๆ
2563การพัฒนาระบบนำส่งระดับนาโนบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนไปสู่เซลล์มะเร็งวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 51